• New

ORBIS PICTUS - Člověk a jeho svět podle Komenského / Der Mensch und seine Welt nach Comenius

279 Kč
VAT included

Aktuální výbor z unikátní obrazové učebnice Jana Amose Komenského doplněný novými ilustracemi Václava Sokola se snaží zprostředkovat svět v obrazech současnému dětskému čtenáři. Pro tuto publikaci vybrali autoři témata, která lze shrnout do podtitulu „Člověk a jeho svět“. 

Quantity
In Stock

Aktuální výbor z unikátní obrazové učebnice Jana Amose Komenského doplněný novými ilustracemi Václava Sokola se snaží zprostředkovat svět v obrazech současnému dětskému čtenáři. Pro tuto publikaci vybrali autoři témata, která lze shrnout do podtitulu „Člověk a jeho svět“. Kniha obsahuje Komenského texty v modernizované češtině, doplňuje je aktuálním německým překladem a také originální latinou. Kniha tak může směle sloužit i původnímu záměru svého autora – může mladému čtenáři otevírat okno do světa cizích jazyků. Aktuální publikace navazuje na několik předchozích knih této edice.
 
Člověk a jeho svět podle Komenského

Gymnaziální profesor Josef Černý, pradědeček malíře Václava Sokola a filosofa Jana Sokola, si přivydělával přes prázdniny výběrem důležitých knih, které by měly znovu vyjít. Nákladem Jana Pospíšila tak v roce 1883 v Hradci Králové vyšel v obnoveném vydání Orbis Pictus – Svět v obrazích Jana Amose Komenského. Světově nejvydávanější učebnici bylo 225 let. Do dnešních dnů jí přibylo dalších 140 let a mnoho nových výtisků.

Jan Sokol vzpomínal na dětské okouzlení starým exemplářem, který se svým bratrem objevili v knihovně svých rodičů. Komenský se pro něj stal celoživotní inspirací: Tuto encyklopedii pro malé děti napsal jeden z největších učenců té doby, kterému na dětech tolik záleželo, že všechnu svou učenost dokázal potlačit a skrýt jen proto, aby mu rozuměly. O to se od té doby žádný velký učenec ani nepokusil, natož aby to dokázal.

Václav Sokol si barvotisky ze staré knížky vybral jako předlohu pro školní obrazy. Líbila se mu jejich pravdivost, že kresba sleduje téma. Kreslil pastely na metrové kartony, upravil kompozici, věnoval se detailům, dodal obrazům svůj nezaměnitelný styl. Nadchli jsme se pro Komenského a začali vydávat kratší výbory. Aktuální vydání Člověk a jeho svět podle Komenského Orbis Pictus je zaměřeno na lidské ctnosti. Dětem, ale nejenom jim, předvádí základy evropského lidství.

Komenský nás v Orbisu učí poznávat svět v několika jazycích najednou. Latinu, jazyk vzdělanosti a základ současných jazyků, jsme ponechali podle vydání z roku 1883. Češtinu 19. století jsme mírně upravili, aby i malé děti rozuměly všem slovům. Zachování starobylých obratů navozuje, že k nám promlouvá tradice, které se snažíme porozumět a rozvíjet ji. Německý text má sloužit k výuce cizích jazyků, a proto se jedná o současný překlad.
Orbis Pictus se proměňoval jako svět kolem. Uprostřed našeho kosmu už není planeta Země, ale hvězda Slunce, přibývaly nové objevy a vynálezy, rodinu chápeme jinak, měnily se hranice. V případě Evropy nám nezbývalo než napsat nový text. Hned se ukázalo, jak je to troufalé a jak bychom k tomu Jana Amose potřebovali. Zatímco předchozí knížky zvaly současné čtenáře ke čtení inspirativních textů Orbis Pictus, tentokrát přibyl úkol přemýšlet, jak byste text o Evropě napsali vy, vážení čtenáři.

Der Mensch und seine Welt nach Comenius

Der Gymnasiallehrer Josef Černý, der der Urgroßvater des Malers Václav Sokol und des Philosophen Jan Sokol war, verdiente sich während der Ferien etwas hinzu, indem er wichtige Bücher auswählte, die erneut herausgegeben werden sollten. Der Verleger Jan Pospíšil gab so 1883 in Hradec Králové eine erneuerte Ausgabe von Johann Amos Comenius’ Orbis Pictus. Die Welt in Bildern heraus. Dieses weltweit am häufigsten herausgegebene Lehrbuch wurde damals gerade 225 Jahre alt, bis heute sind weitere 140 Jahre und viele weitere Ausgaben hinzugekommen.

Jan Sokol erinnert sich an seine kindliche Faszination für dieses alte Exemplar, das er mit seinem Bruder in der Bibliothek ihrer Eltern entdeckt hatte. Comenius wurde für ihn zu einer lebenslänglichen Inspiration: Diese Enzyklopädie für kleine Kinder schrieb einer der größten Gehrten seiner Zeit, dem die Kinder so sehr wichtig waren, dass er seine ganze Gelehrsamkeit zu unterdrücken und zu verbergen vermochte, nur damit sie ihn verstehen. Und das hat seitdem kein großer Gelehrter mehr weder versucht, geschweige denn vermocht.

Václav Sokol wählte die Farbdrucke aus dem alten Buch als Vorlage für Bilder für eine Schule. Ihm gefiel deren Wahrhaftigkeit, dass die Zeichnung dem Thema folgt. Er zeichnete mit Pastellkreiden auf Meter-Leinwände, überarbeitete die Komposition, widmete sich Details, verlieh den Bildern seinen unverwechselbaren Stil. Wir begeisterten uns für Comenius und begannen, kürzere Auswahlbände herauszugeben. Die diesjährige Ausgabe Der Mensch und seine Welt nach Comenius’ Orbis Pictus ist auf die menschlichen Tugenden ausgerichtet. Den Kindern, aber nicht nur ihnen, werden die Grundlagen der europäischen Zivilisation vorgeführt.

Comenius lehrt uns im Orbis, die Welt in mehreren Sprachen auf einmal kennenzulernen. Das Lateinische, die Sprache der Gelehrsamkeit und das Fundament der Gegenwartssprachen, haben wir unverändert aus der Ausgabe von 1883 übernommen. Das Tschechische des 19. Jahrhunderts haben wir leicht bearbeitet, damit auch junge Kinder alle Worte verstehen können. Die Beibehaltung altertümlicher Wendungen ruft in Erinnerung, dass zu uns die Tradition spricht, die wir uns zu verstehen und weiterzuentwickeln bemühen. Der deutsche Text soll für den Fremdsprachenunterricht dienen, deshalb handelt es sich um eine zeitgenössische Übersetzung. Der Orbis Pictus hat sich verändert wie die Welt selbst. Im Zentrum unseres Kosmos befindet sich nicht mehr die Erde, sondern die Sonne; es kamen neue Entdeckungen und Erfindungen hinzu; was Familie sei, verstehen wir heute anders; Grenzen haben sich verschoben. Im Falle Europas blieb uns nichts anderes übrig, als einen neuen Text zu schreiben. Sofort zeigte sich, wie dreist dieses Vorhaben ist und wie sehr wir Johann Amos dazu benötigten. Während die Vorgängerbücher die zeitgenössischen Leser zur Lektüre des Orbis Pictus einluden, kommt diesmal die Aufgabe hinzu zu überlegen, wie Sie, verehrte Leser, einen Text über Europa schreiben würden.

Data sheet

Výrobce
Machart s.r.o.
Formát
230x230 mm
Rozsah
26 barevných stran
Vazba
kroužková vazba
ISBN
978-80-7656-075-8
Datum vydání
11/2023
Pořadí vydání
Publikace byla vydána jako 297. v pořadí nakladatelství Machart.
Listování u této knihy není k dispozici
Václav Sokol

Václav Sokol

Narozen 19. září 1938 v Praze. Václav Sokol je český výtvarník, grafik a ilustrátor. Narodil se v rodině architekta Jana Sokola, jeho bratrem je filosof Jan Sokol. V letech 1953–1958 vystudoval střední výtvarnou školu. Kvůli svému třídnímu původu a vyznání nebyl přijat ke studiu na vysoké škole. V šedesátých letech pracoval v Památníku národního písemnictví. Od roku 1971 pracoval v Propagačním oddělení podniku Stavby silnic a železnic.

Detail autora

16 other products in the same category: